ภาพกิจกรรม
กิจกรรม มุฑิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
( จำนวน 15 รูป / ดู 24 ครั้ง )
กิจกรรมประเมิน ว PA กลุ่มสาระส้งคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 14 กันยายน 2565
( จำนวน 5 รูป / ดู 17 ครั้ง )
การแสดงละครจากกิจกรรมค่ายนักเรียนจากเมืองสู่ป่า 7 ก.ย. ุ65
( จำนวน 11 รูป / ดู 72 ครั้ง )
สิบสานตำนานบุคลากร 2-4 กันยายน 65 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 17 รูป / ดู 49 ครั้ง )
รางวัลรองชนะเลิศตอบปัญหาวันระพี
( จำนวน 3 รูป / ดู 52 ครั้ง )
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้นักเรียน ที่สอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ สังคมศึกษา The Best of So
( จำนวน 9 รูป / ดู 67 ครั้ง )
โครงการค่ายสิ่งแวดล้อมรักษ์ยิ้ม ระหว่างวันที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล
( จำนวน 5 รูป / ดู 42 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมประกอบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 1 โดย รศ.ดร ปิยวรรณ ศรีสุรักษ์
( จำนวน 4 รูป / ดู 62 ครั้ง )
โครงการ อบรมวิทยากรสื่อสร้างความรู้เท่าทันโลกโซเชียลมิดียเครือข่ายกระทิงทาโร่ 14 มิุถุนายน 2565
( จำนวน 26 รูป / ดู 173 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระสังคมศึกษา 1 มิถุนายน 2565
( จำนวน 5 รูป / ดู 90 ครั้ง )