คณะผู้บริหาร

นายศักดาเดช ทาซ้าย
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

นายอดุลเดช ฐานะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

นางชุรีพร นาเลาห์
รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

นางลักษณ์มณี แสงสุพิน
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นาย ธนัช ฐากุลธเนศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน