ทำเนียบบุคลากร

นางวีรวรรณ จันทร์เทพ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นายกิตติพล ตางจงราช
รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางเชาวนาท กราพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นายกิตตินิพนธ์ สิริทรภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายศราวุฒิ ช่วยเงิน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา (ครูคศ1)

นางยุพิน ขุนทอง
เลขานุการ

นายวัชรา รุ่งสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ งานโสตเทคโนโลยี หัวหน้าระดับ ม 4

นางวิไลลักษณ์ ประสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมถวิล หมื่นภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพวงผกา ศรีโบราณ
ครูชำนาญการพิเศษงานวิชาการ หัวหน้าระดับ ม.1

นางทิพวรรณ์ บุปผาพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอังคนา ใจตรง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิรยา คำหนูไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนำพงศ์ สุขสบาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรถกร เกษรแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิชญากานต์ วาทโยธา
ครูชำนาญการ

นายทินกร อนุพันธ์
ครูชำนาญการ

นายฐานพัฒน์ พรมทา
ครู คศ.1

นายอนันตสิทธิ์ พระแสงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวจันทิมาพร ชีวะสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวนิลาวัลย์ น้อยชมภู
ครูคศ 1

นางสาวอรติยา เทียบพระ
ครูผู้ช่วย