ทำเนียบบุคลากร

นางวีรวรรณ จันทร์เทพ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นายกิตติพล ตางจงราช
รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา
โทร. 0800089119
อีเมล์ : krookit@gmail.com

นางเชาวนาท กราพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นายกิตตินิพนธ์ สิริทรภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทร. 0899484867

นายศราวุฒิ ช่วยเงิน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา (ครูคศ1)

นางยุพิน ขุนทอง
เลขานุการ

นายวัชรา รุ่งสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ งานโสตเทคโนโลยี หัวหน้าระดับ ม 4
โทร. 0981921694

นางวิไลลักษณ์ ประสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมถวิล หมื่นภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพวงผกา ศรีโบราณ
ครูชำนาญการพิเศษงานวิชาการ หัวหน้าระดับ ม.1

นางทิพวรรณ์ บุปผาพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอังคนา ใจตรง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิรยา คำหนูไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนำพงศ์ สุขสบาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรถกร เกษรแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิชญากานต์ วาทโยธา
ครูชำนาญการ

นายทินกร อนุพันธ์
ครูชำนาญการ

นายฐานพัฒน์ พรมทา
ครู คศ.1

นายอนันตสิทธิ์ พระแสงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวจันทิมาพร ชีวะสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวนิลาวัลย์ น้อยชมภู
ครูคศ 1

นางสาวอรติยา เทียบพระ
ครูผู้ช่วย