ทำเนียบบุคลากร

นางวีรวรรณ จันทร์เทพ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นายกิตติพล ตางจงราช
รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางเชาวนาท กราพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นายศราวุฒิ ช่วยเงิน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา (ครูผู้ช่วย)

นางยุพิน ขุนทอง
เลขานุการ

นางพวงผกา ศรีโบราณ
ครูชำนาญการพิเศษงานวิชาการ หัวหน้าระดับ ม.1

นายวัชรา รุ่งสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ งานโสตเทคโนโลยี หัวหน้าระดับ ม 4

นางบุษบากร บงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลลักษณ์ ประสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมถวิล หมื่นภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณีรัตน์ ลาจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักฎิ์ชัย เชษฐบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตตินิพนธ์ สิริทรภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพวรรณ์ บุปผาพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอังคนา ใจตรง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวารุณี โพธิสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิรยา คำหนูไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารุเวศ ศิริวณิชกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิยุบล จารย์โพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนำพงศ์ สุขสบาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรถกร เกษรแก้ว
ครูชำนาญการ

นางพิชญากานต์ วาทโยธา
ครูชำนาญการ

นายฐานพัฒน์ พรมทา
ครู คศ.1

นายอนันตสิทธิ์ พระแสงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสุณี วิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทิมาพร ชีวะสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิลาวัลย์ น้อยชมภู
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรติยา เทียบพระ
ครูผู้ช่วย