ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 66 ถึง 17 พ.ค. 66 กิจกรรมทำบุญตักบาตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 15 พฤษภาคม 2566
30 มี.ค. 66 คณะกรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาชุดเดิมมอบหมายงานในหน้าที่แก้คณะกรรมการชุดใหม่
06 ก.พ. 66 ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2565 นักเรียนห้อง Platinum Law
03 ก.พ. 66 ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษาคัดเลือกหัวหน้าสาระคนใหม่
01 ก.พ. 66 แข่งขันศิลปห้ตถกรรม ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
03 ธ.ค. 65 ถึง 02 ธ.ค. 65 ประชุมเตรียมงาน social movement 2 ธ.ค. 65
03 ธ.ค. 65 ถึง 04 ธ.ค. 65 ร่วมกิจกรรม kkw run 2565
30 พ.ย. 65 กิจกรรมเปิดศูนย์สิทธิมนุษยชนและปฐมนิเทศโครงการเรียนร่วม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ นิติรัฐศาสตร์ ขอนแก่นวิทยายน
20 พ.ย. 65 โครงการห้องเรียนพิเศษ Platinum Law ศูนย์สิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พ.ย. 65 ประกวดแผนธุรกิจ รอบชิงชนะเลิศ ม.รังสิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
17 พ.ย. 65 ถึง 20 พ.ย. 65 โครงการค่ายเรียนรู้ NBTC YOUNG SMART ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กัลยาณวัตร
17 พ.ย. 65 ถึง 18 พ.ย. 65 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ร.ร. กัลยาณวัตร
04 พ.ย. 65 ถึง 05 พ.ย. 65 ประเมินครูผู้ช่วย รอบสุดท้าย ครูนิลาวัลย์ น้อยชมภู
25 ต.ค. 65 ถึง 28 ต.ค. 65 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ ปี 2565 ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 25-28 ตุลาคม 2565
13 ต.ค. 65 ถึง 16 ต.ค. 65 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมหลักสูตรซุปเปอร์ครูปีที่ 8
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
05 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 โครงการค่ายวิชาการ Politic&Law จ.ชลบุรี
14 มิ.ย. 65 พิธีมอบรางวัลกิจกรรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา 14 มิุถุนายน 2565
01 มิ.ย. 65 ถึง 02 มิ.ย. 65 ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
24 พ.ค. 65 ประเมินครูผู้ช่วย น.ส. อรติยา เทียบพระ
21 พ.ค. 65 ถึง 22 พ.ค. 65 โครงการพัฒนาบุคลากร
เบลเซอร์โรงเรียน
13 พ.ค. 65 การจัดทำ Mou กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสิทธิมนุษยชน ในวั่นศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม AVANI
08 เม.ย. 65 คุณครูผู้เกษียณอายุราชการเป็นตัวแทนรดน้ำดำหัวครูผู้อาวุโส
07 เม.ย. 65 ร่วมไว้อาลัยคุณแม่เสาวณี บงแก้ว
ดำ
28 มี.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 65 กิจกรรมมุฑิตาคารวะผู้เกษียณกลุ่มสาระสังคมศึกษา 28-31 มีนาคม ณ เกาะเสม็ด จ.ระยอง
22 มี.ค. 65 ถึง 23 มี.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 22-23 มีนาคม ณ จ.นครพนม
21 ธ.ค. 64 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มอบสาส์นตราตั้งให้กับโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรม
สูทรโรงเรีียนและเสื่อยืดกลุ่มสาระด้านใน
20 ต.ค. 64 ยินดีต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิช ในโอกาสตรวจเยี่ยมห้องเรียน Smart Classroom
11 ก.ย. 64 ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมออนไลน์เพื่อขยายเครือข่ายโรงเรียนพอเพียง ณ.ห้องสติดิโอ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
05 เม.ย. 64 ถึง 06 เม.ย. 64 โครงการค่ายนิติวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้อง Platunum Politics and Law classroom 5-6 เมษายน 2564 ณ บ้านวิทยาศาสตร์(สวทช)
บ้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา
18 ธ.ค. 63 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชมการแสดงละครเวที ฮีตนายฮ้อย ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 18 ธันวาคม 2563
29 ก.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 กิจกรรมมุฑิตาคารวะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน-โรงแรมรอยัลปรินเซส
ชุดผ้าไทย
17 ก.ย. 63 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563
12 ก.ย. 63 การแข่งขันละครเวที ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 กันยายน 2563
10 ก.ย. 63 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ศึกษาดูงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 10 กันยายน 2563
21 ส.ค. 63 ถึง 11 ก.ย. 64 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับ สำนักพิมพ์เสริมปัญญา ขอเชิญชวนสมัครทดสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเรียน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม -15 กันยายน 2560 ทดสอบวันที่ 5 ตุลา
19 ส.ค. 63 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เยี่ยมชมศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ผ้าไทย
07 ส.ค. 63 ร่่วมกิจกรรมนิทรรศการความรู้เกีั่ยวกับกฏหมายเนื่องในวันระพี ประจำปี 2563 ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น

ชุดนักเรียน
25 ก.ค. 63 ถึง 27 ก.ค. 63 กิจกรรมมุฑิตาคารวะและศึกษาดูงานเปรียบเทียบกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ณ จังหวัดเพชรบุรี 25-27 กรกฏาคม 2563
17 ก.ค. 63 พิธีปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4/7 และ 5/7 Law&Platinum เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ และนายวีระศักดิ์ มณีเนตร
ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
16 มี.ค. 63 กิจกรรมปิดกล่องชอล์ค เลี้ยงรับ-ส่ง บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1ุ6 มีนาคม 63
02 มี.ค. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนปฏิบัติการ 2-4 มีนาคม 2563
11 ก.พ. 63 ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ชมพู ฟ้า เหลือง ทุกรุ่น ร่วมทำบุญเนื่องในงานพระราชทานนามโรงเรียน ในวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์
29 พ.ย. 62 จัดสอบธรรมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
28 พ.ย. 62 พิธีบวงสรวง 10 สิงศักดิ์สิทธ์ คู่เมืองขอนแก่น
23 พ.ย. 62 ถึง 24 พ.ย. 62 การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
24 ก.ค. 62 ถึง 15 ส.ค. 60 ดาวโหลดเอกสารผลสอบเบสครั้งที่ 7 ได้ต้งแต่บัดนี้จนถึง 15 สิงหาคม 2562
03 มิ.ย. 62 ถึง 02 ก.ค. 62 รับสมัครสอบวัดความเป็นเลิศออนไลน์
31 พ.ค. 62 ถึง 02 มิ.ย. 62 กิจกรรมค่ายสืบสานศาสตร์พระราชาสร้างเครือข่ายครอบครัวพอเพียงทั่วแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชุดนักเรียน/สุภาพ
23 พ.ค. 62 ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา เรียนเชิญคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาเข้าประชุมตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียง
สุภาพ/ชุดเสื้อเหลือง
26 ม.ค. 62 โครงการพัฒนาครูและบุุคลากร เรื่องเทคนิคการเรียนรูู้แบบยั่งยืนที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ และเพิ่มศักยภาพเยาวชนไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยกระบวนการเรียนการสอนภูมิศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระสังคมศึกษา
06 ธ.ค. 61 ถึง 08 ธ.ค. 61 แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชาติ จ.บุรีรัมย์
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 อบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมจริยคุณ โดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับ สพฐ โดย สพม 25
ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมจริยธรรม สพฐ ณ โรงเรียนนครขอนแก่น และศึกษาดูงานที่โรงเรียน หนองแวงวิทยาคม จ.มุกดาหาร
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.มุกดาหาร ครูศักฎิ์ชาย ครูวัชรา
23 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 ประกาศผลอบวัดความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
14 ก.ค. 61 แข่งขันความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ปี 2561 The Best of social studies VI
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
07 ก.ค. 61 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
29 มิ.ย. 61 ขับเคลื่อนโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชน ณ โรงแรมวิวิช จังหวัดขอนแก่น
กิจกรม ณ โรงรมวิวิช  เวลา  08.00-15.30  น 
สูทร กลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
15 มิ.ย. 61 ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา เรียนเชิญคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาเข้าประชุมตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียง
วันศุกร์ ที่  15  มิถุนายน  2561 ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา   น  ณ  ห้อง Easy social  เวลา 12.00
เสื้อสูทรกลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ชุดสีกากี กิจการนักเรียน-สาระสังคมศึกษา
09 มิ.ย. 61 ถึง 10 มิ.ย. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ สพม 25 ณ โรงเรียนนครขอนแก่น
สูทรโรงเรียน สพม 25
09 มิ.ย. 61 ร่วมงานฌาปณกิจศพ คุณพ่อเคน เกตุษา ณ บ้านหนองบอน อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม
คุณครูพนมไพร เกตุษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา