ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดาเดช ทาซ้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน
เบอร์โทร :