คณะผู้บริหาร

นายศักดาเดช ทาซ้าย
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โทร. 0818717602

นางชุรีพร นาเลาห์
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

นางลักษณ์มณี แสงสุพิน
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

นาย ธนัช ฐากุลธเนศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายนพดล สิงหศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานงบประมาณ