คณะผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล : นายศักดาเดช ทาซ้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
เบอร์โทรศัพท์ : 0818717602
อีเมล์ :