ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นายศราวุฒิ ช่วยเงิน
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา (ครูผู้ช่วย)
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :