ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาบุลากร 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
( จำนวน 10 รูป / ดู 132 ครั้ง )
การจัดทำ Mou กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสิทธิมนุษยชน ในวั่นศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ โ
( จำนวน 13 รูป / ดู 332 ครั้ง )
ประชุมกลุ่่มสาระสังคมศีกษาครั้งที่ 2/2565 12 พฤษภาคม 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 119 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นิติธรรมและสิทธิมนุษยชน 28 เมษายน 2565 ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาล
( จำนวน 4 รูป / ดู 125 ครั้ง )
ผู้เกษียณอายุราชการกลุ่มสาระสังคมศึกษาในฐานะตัวแทนกลุมสาระสังคมร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 8 เมษาย
( จำนวน 6 รูป / ดู 136 ครั้ง )
คุณครูวีรวรรณ จันทร์เทพและคณะครูตัวแทนกล่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมไว้อาลัยคณแม่เสาวณี บง
( จำนวน 3 รูป / ดู 126 ครั้ง )
กิจกรรมมุฑิตาคาราวะผู้เกษียณอายุราชการปี 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 28-31 มีนาคม 65 ณ
( จำนวน 25 รูป / ดู 487 ครั้ง )
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565-2567 22-23 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดนครพนม
( จำนวน 6 รูป / ดู 157 ครั้ง )
30 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่่วมอวยพรปีใหม่และรับพรจากผู้อำนวยการศักดาเดช
( จำนวน 10 รูป / ดู 199 ครั้ง )
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนาม Mou เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
( จำนวน 20 รูป / ดู 498 ครั้ง )