ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการปฐมนิเทศห้องเรียนพิเศษ Law & Politics โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
( จำนวน 30 รูป / ดู 902 ครั้ง )
ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ครั้งที่ 8/2563 และขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ ครูฐานะพัฒน์ พรมทา และแสดงความยิ
( จำนวน 20 รูป / ดู 551 ครั้ง )
ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเ
( จำนวน 14 รูป / ดู 839 ครั้ง )
กิจกรรมปิดกล่องชอล์ค เลี้ยงรับ-ส่ง บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1ุ6 มีนาคม 63
( จำนวน 5 รูป / ดู 207 ครั้ง )
กิจกรรมประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มครั้งที่ 1 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 11 มีนาคม 2563
( จำนวน 8 รูป / ดู 343 ครั้ง )
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนปฏิบัติการ 2-4 มีนาคม 2563
( จำนวน 30 รูป / ดู 1057 ครั้ง )
KKW RUN ครั้งที่ 1 16 กุมภาพันธ์ 2563
( จำนวน 4 รูป / ดู 217 ครั้ง )
กิจกรรมฝ่้าป่าเพื่อการศีกษาในวันพระราชทานนามโรงเรียน 11 กพ 2563
( จำนวน 20 รูป / ดู 541 ครั้ง )
ติว pat ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 6 กุมภาพันธ์ 63
( จำนวน 5 รูป / ดู 183 ครั้ง )
กิจกรรมติว Onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา
( จำนวน 3 รูป / ดู 206 ครั้ง )