ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 30 ม.ค. 2563
( จำนวน 20 รูป / ดู 694 ครั้ง )
Social KKw Movement 2020
( จำนวน 174 รูป / ดู 3542 ครั้ง )
กิจกรรมติว Gat/Pat กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ม. 4-6 ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 13 รูป / ดู 574 ครั้ง )
สถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช
( จำนวน 5 รูป / ดู 217 ครั้ง )
นายศุภพล วัฒนศิริเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 BOT Challenge & Experience 2019 รอบชิงชนะเลิศ
( จำนวน 8 รูป / ดู 313 ครั้ง )
1 มิ.ย62 กิจกรรมเปิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
( ดู 281 ครั้ง )
1 มิ.ย62 กิจกรรมเปิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
( ดู 311 ครั้ง )
1 มิ.ย62 กิจกรรมเปิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
( ดู 226 ครั้ง )
1 มิ.ย62 กิจกรรมเปิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
( ดู 230 ครั้ง )
1 มิ.ย62 กิจกรรมเปิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
( ดู 214 ครั้ง )