ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นายกิตติพล ตางจงราช
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0800089119
อีเมล์ : krookit@gmail.com