ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำ Mou กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสิทธิมนุษยชน ในวั่นศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงแรม AVANI (อ่าน 94) 15 พ.ค. 65
ประชุุมกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 16 ธ.ค. 64 (อ่าน 176) 17 ธ.ค. 64
ยินดีต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิช รัฐมนครีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสตรวจเยี่ยมห้องเรียน Smart Classroom (อ่าน 181) 21 ต.ค. 64
รางวัลถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 194) 22 ก.ย. 64
ยินดีต้อนรับ ท่านจารุลักษณ์ เรื่องสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 10 ก.พ. 2564 (อ่าน 238) 15 ก.พ. 64
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 19 สิงหาคม 2563 (อ่าน 249) 20 ส.ค. 63
พิธีเปิดการปฐมนิเทศห้องเรียนพิเศษ Law & Politics โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ 17 กรกฏาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (อ่าน 331) 18 ก.ค. 63
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คุณครู จันทิมาพร ชีวะสวัสดิ์ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ่าน 317) 13 ธ.ค. 62
สถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช (อ่าน 252) 03 ธ.ค. 62
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพจัดสอบธรรมศึกษา โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 234) 29 พ.ย. 62
กลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมกิจกรรมบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 28 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 189) 29 พ.ย. 62
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ คุณครูศราวุฒิ ช่วยเงิน ศึกษาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (อ่าน 389) 29 พ.ย. 62
วันที่ 4 พ.ย. 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในนามตัวแทนจัดการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อชาย ทังระดับ ม ต้น และ ม.ปลาย (อ่าน 202) 05 พ.ย. 62
การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนายศุภพล วัฒนศิริเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 349) 14 ต.ค. 62
พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันสอบวัดความรู้ทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดย นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (อ่าน 371) 13 ส.ค. 62
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ( Platinum Politic and Law Classroom ) ศึกษาดูงานวันระพี ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น 7 สิงหาคม 2562 (อ่าน 372) 07 ส.ค. 62
แสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิต คุณครู ดร.อรรถกร เกษรแก้ว กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 495) 02 มิ.ย. 62
โครงการมุฑิตาคารวะ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ จ.ระยอง นครนายก ชลบุรี (อ่าน 283) 02 มิ.ย. 62
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรยุคThailand 4.0 ที่เน้น Active Learning ตามมาตรฐานสากล 26 ม.ค. 62 (อ่าน 267) 26 ม.ค. 62
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรยุคThailand 4.0 ที่เน้น Active Learning ตามมาตรฐานสากล 26 ม.ค. 62 (อ่าน 230) 26 ม.ค. 62
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรยุคThailand 4.0 ที่เน้น Active Learning ตามมาตรฐานสากล 26 ม.ค. 62 (อ่าน 234) 26 ม.ค. 62
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรยุคThailand 4.0 ที่เน้น Active Learning ตามมาตรฐานสากล 26 ม.ค. 62 (อ่าน 225) 26 ม.ค. 62
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรยุคThailand 4.0 ที่เน้น Active Learning ตามมาตรฐานสากล 26 ม.ค. 62 (อ่าน 224) 26 ม.ค. 62
ครอบครัวพอเพียง โรงแรมวิวิวช 29 มิถุนายน 61 (อ่าน 288) 29 มิ.ย. 61
ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา (อ่าน 282) 14 มิ.ย. 61
ไหว้ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (อ่าน 468) 14 มิ.ย. 61
ร่วมกิจกรรมประชุมสภานักเรียน (อ่าน 242) 09 มิ.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ สพม 25 ณ โรงเรียนนครขอนแก่น (อ่าน 252) 09 มิ.ย. 61
ร่วมงานฌาปณกิจศพ คุณพ่อเคน เกตุษา ณ บ้านหนองบอน อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม (อ่าน 314) 09 มิ.ย. 61