ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นายศักฎิ์ชัย เชษฐบุตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0894193871
อีเมล์ :
งานเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา