ผลงานความภูมิใจ
กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกับมหกรรมทางวิชาการของโรงเรียน