ผลงานความภูมิใจ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
  ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 4 ของประเทศ จากงานนิติทรรศน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย