ผลงานความภูมิใจ
นักเรียนที่เข้าแข่งขันทางวิชาการของกลุ่มสาระสังคม รับเกียรติบัตรจากผอ. ปีการศึกษา 2560